top of page
NÖRDLOVET-foton-32.png

Upprop för Insamlingsstiftelsen Spelkultur

Insamlingsstiftelsen Spelkulturs styrelse har vid sitt första möte beslutat att den 5 april 2024 bilda stiftelsen.


De medel som inflyter ska som en självständig förmögenhet främja stiftelsens ändamål som är att direkt eller indirekt verka för främjande av kreativitet och innovation inom analog och digital spelkultur med kringliggande kulturyttringar.

 

Stiftelsens ändamål uppnås genom att berika spelkultur lokalt och nationellt genom insatser särskilt riktade mot barn, unga och unga vuxna genom att driva eller verka för öppna fysiska eller digitala mötesplatser för spelkultur, skapa förutsättningar för kreativitet eller innovation med insatser eller verksamheter så som fritidsaktiviteter och företagsinkubation inom spelkultur, och främja insatser eller verksamheter med fokus på tillhandahållande av eller stöd för ledarskap, lokaler, utrustning, material eller kompetensöverföring, för fritidsutövande och företagstillväxt inom spelkultur.

Vidare ska stiftelsen främja insatser eller verksamheter med ekonomiskt stöd, så som stipendier eller andra ekonomiska ersättningar, för att möjliggöra eller uppmuntra engagemang inom spelkultur, främja insatser eller verksamheter med inriktning mot samarbete med skolor, utbildningsinstitutioner eller liknande för kunskapsspridning och engagemang i spelkultur samt verka som brobyggare eller samarbetspartner regionalt, nationellt eller internationellt med andra stiftelser, organisationer eller andra aktörer som direkt eller indirekt verkar för, berikar eller utvecklar spelkulturen.

Stiftelsen kan driva egna projekt eller främja andras projekt som ligger i linje med stiftelsens ändamål.

Med detta ändamål åtar sig stiftelsen att verka för en levande och inkluderande spelkultur som berikar det lokala och nationella kultur- och näringslivet.


Vänligen,

Styrelsen

bottom of page